Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.frosch.com

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1.         Niniejszy Regulamin określa warunki związane ze świadczeniem przez administratora serwisu Frosch Poland LLC zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 2711 Centerville Road, Suite 499, Wilmington, Delaware, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych w formie oddziału Frosch-Poland LLC Sp. z. o.o. oddział przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą w Krakowie 31-062 przy ul. Krakowskiego 26/3-5 zarejestrowaną pod nr KRS 0000522034, NIP 1060004433, REGON 12320237500000 – (dalej: Frosch)  - usług drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. Uz z 2016 r. poz. 1030), których przedmiotem jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy sprzedaży biletów lotniczych z Przewoźnikiem za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod następującym adresem strony internetowej www.frosch.com (dalej: Serwis). Regulamin określa również formy i sposób płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.2.         Klient jest uprawniony do nieodpłatnego pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

1.3.      Pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny i materiały w Serwisie, oraz wysyłane przez Frosch na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wszczęcia przez Klienta procedury zakupu, o której mowa poniżej.

1.4.      Udostępnione funkcjonalności i informacje wspierające wyszukiwanie biletu lotniczego znajdujące się w Serwisie mają charakter poglądowy (tzw. zapytanie o Rezerwację) i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decydujące ustalenie treści umowy sprzedaży biletu lotniczego następuje po uzyskaniu przez Klienta informacji z Serwisu o dostępności danego połączenia lotniczego, jego cenie i innych istotnych warunkach połączenia, które następuje po uprzednim wyselekcjonowaniu połączenia lotniczego przez Klienta (tzw. zapytanie o Rezerwację), a następnie dokonaniu Rezerwacji w Serwisie oraz zrealizowaniu płatności. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży biletów lotniczych jest przesłanie Klientowi potwierdzenie Rezerwacji.

1.5. W celu prawidłowego korzystania z usług oferowanych przez Frosch wymagana jest przeglądarka Internetowa oraz włączenie obsługi plików Cookies.

§ 2 Definicje

2.1. Rezerwacja – ogół czynności podejmowanych przez Klienta w następstwie umożliwienia Klientowi przez Frosch dostępu do tego Serwisu, których skutkiem jest zawarcie umowy sprzedaży biletu lotniczego z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu.

2.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: www.frosch.com za pośrednictwem, którego Frosch świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży biletów lotniczych z Przewoźnikiem.

2.3. Klient – osoba, która korzysta z usług Frosch i zamierza zawrzeć umowę o sprzedaż biletu lotniczego na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.

2.5. Umowa – umowa zawarta między Klientem a Frosch, której przedmiotem jest świadczenie przez Frosch usług polegających na umożliwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży biletów lotniczych z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu.

2.6. Przewoźnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zakresu cywilnego przewozu lotniczego.

2.7. Warunki Podróży – dokument sporządzony przez Przewoźnika określający prawa i obowiązki Klienta i Przewoźnika w związku ze świadczeniem przez Przewoźnika cywilnych usług lotniczych; Warunki Podróży są integralną częścią umowy sprzedaży biletów lotniczych.

2.8. Zapytanie o Rezerwację – ogół czynności podejmowanych przez Klienta zmierzających do umożliwienia Klientowi przez Frosch dostępu do tego Serwisu, których celem ma być zawarcie umowy sprzedaży biletu lotniczego z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Warunki świadczenia usług przez Frosch

3.1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Frosch za pośrednictwem Serwisu.

3.2. Korzystając z usług świadczonych przez Frosch za pośrednictwem Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.

3.3. Korzystając z usług świadczonych przez Frosch za pośrednictwem Serwisu Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Frosch dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.4. Korzystanie z usług świadczonych przez Frosch przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne i skuteczne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

3.5. Korzystanie z usług świadczonych przez Frosch przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.

3.6. Korzystając z usług świadczonych przez Frosch Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. Klient dokonując Rezerwacji potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował Warunki Podróży.

3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, o której mowa w pkt. 3.4. powyżej.

3.8. W chwili rozpoczęcia podróży lotniczej Klient zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

3.9. Klient oświadcza, że nie będzie korzystać z usług świadczonych przez Frosch w jakimkolwiek niewłaściwym ani niezgodnym z prawem celu.

§ 4 Zapytanie o Rezerwację i Rezerwacja

4.1.         Zapytania o Rezerwację Klient dokonuje wybierając jedną z zaproponowanych przez Serwis opcji połączenia lotniczego oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza wszelkich niezbędnych danych osobowych Klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu lotniczego. Podsumowanie warunków zapytania o Rezerwację klient otrzyma na wskazany adres e-mail. Dokonanie zapytania o Rezerwację nie jest uważane za zawarcie umowy sprzedaży biletów lotniczych lub zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży biletów lotniczych.

 

4.2.         Rezerwacji Klient dokonuje poprzez zaakceptowanie warunków wybranego połączenia lotniczego, które polega na wypełnieniu kwestionariusza za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez dokonanie płatności. Potwierdzeniem dokonania Rezerwacji przez Klienta jest otrzymanie potwierdzenia Rezerwacji na wskazany adres e-mail.

 

4.3.         Jeżeli podróż Klienta wymaga dodatkowych usług, które nie są świadczone przez Frosch w ramach Umowy (np. przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, podróż z dzieckiem bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, dodatkowe niestandardowe wyposażenie samolotowe) Klient zobowiązany jest do kontaktu z odpowiednim Przewoźnikiem w celu ustalenia dodatkowych warunków podróży, chyba że warunki te są określone w Warunkach Podróży i były dostępne w chwili dokonywania Zapytania o Rezerwację lub Rezerwacji.

§  5 Wyłączenie odpowiedzialności Frosch

5.1. Frosch informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowy sprzedaży biletów lotniczych ani za warunki poszczególnych umów sprzedaży biletów lotniczych. Frosch umożliwia jedynie dokonania zapytania o Rezerwację lub Rezerwacji, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku z dokonanymi Rezerwacjami.

5.2. Klient niniejszym potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, że naruszenie Warunków Podróży może skutkować anulowaniem biletów lotniczych lub Rezerwacji lub koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów lub zmianą umową sprzedaży biletów lotniczych odpowiednio na warunkach określonych w tych Warunkach Podróży.

5.3.         Frosch informuje, iż po otrzymaniu wyniku Zapytania o Rezerwację, mogą pojawić się w Serwisie inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez Serwis. Otrzymanie innego wyniku Zapytania o Rezerwację, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji i dokonaniem płatności, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie Umowy z Frosch.

§ 6 Metody płatności

6.1. Karta kredytowa

6.1.1. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia zarezerwowanych biletów lotniczych  jest w świetle prawa karnego przestępstwem i Klient naraża na odpowiedzialność karną. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Frosch odpowiednim organom ścigania.

6.1.2. Po dokonaniu autoryzacji płatności Klienta za zarezerwowane bilety lotnicze, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Klienta, stanowiące pełną wpłatę z tytułu ceny sprzedaży biletów lotniczych . Czynność ta jest niezależna od Frosch.

6.1.3. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Klienta, Umowa nie zostaje zawarta.

6.2. Przelew tradycyjny

6.2.1. Płatności należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu złożenia Rezerwacji.

6.2.2. Zlecając wykonanie przelewu, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest wpisać […].

6.2.3. W celu przyspieszenia zawarcia umowy sprzedaży biletów lotniczych potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: […] lub drogą elektroniczną na adres email: […]  wraz z następującymi danymi: […]

6.2.4. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym w umowie sprzedaży biletów lotniczych. Datą płatności jest data zaksięgowania środków na właściwym rachunku bankowym wskazanym w umowie sprzedaży biletów lotniczych.

§ 7 Cena z tytułu umowy sprzedaży biletów lotniczych

7.1.         Cena biletu lotniczego wyrażana jest w złotych polskich lub innej walucie określonej w zapytaniu o Rezerwację.

 

7.2.         Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności opłaty za bilet lotniczy, opłaty lotniskowe, opłata z tytułu realizacji Umowy oraz bezzwrotna opłata transakcyjna za wystawienie biletu.

 

7.3. Frosch informuje, że każdy z Przewoźników zastrzega sobie prawo do zmiany ceny z tytułu umowy sprzedaży biletów lotniczych w sytuacjach i na warunkach przewidzianych w Warunkach Podróży.

 

7.4. Cena biletu jest gwarantowana wyłącznie od momentu otrzymania potwierdzenia Rezerwacji. Jeżeli pomiędzy dokonaniem Zapytania o Rezerwację, a Rezerwacją dojdzie do zmiany ceny  Klienta wiąże aktualna cena za dany przelot wskazana w Serwisie.

§ 8 Odbiór biletów lotniczych i dostarczanie faktury

8.1. Z tytułu umowy sprzedaży biletu lotniczego Klientowi zostanie wystawiony bilet lotniczy w formie elektronicznej, a następnie bilet zostanie przesłany Klientowi na wskazany adres e-mail.

8.2. Przed odbyciem podróży Klient zobowiązany jest do wydrukowania biletu w celu wykazania uprawnienia do odbycia podróży. Klient może również okazać otrzymany elektroniczny bilet lotniczy za pośrednictwem telefonu komórkowego posiadającego odpowiednią funkcję.

8.3. Dokonując płatności i akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm). Faktura elektroniczna zostanie wystawiona przez Frosch z tytułu Umowy i przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. Faktura zawierać będzie numer Rezerwacji.

§ 9 Warunki zmiany lub anulowania Rezerwacji

9.1. Szczegółowe warunki związane ze zmianą lub anulowaniem Rezerwacji wynikają z zasad ustalonych przez każdego z Przewoźników i są związane również z rodzajem sprzedanego Klientowi biletu lotniczego (bilet podlegający zwrotowi lub bilet niepodlegający zwrotowi). Informację o tym, czy Rezerwacja może zostać zmieniona lub anulowana zostanie przekazane Klientowi na bilecie lotniczym.

9.2.         Frosch nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub anulowanie Rezerwacji dokonane przez Przewoźnika. Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany Rezerwacji Klient powinien kierować do danego Przewoźnika.

§ 10  Obsługa posprzedażowa

10.1. W każdej chwili Klient może skontaktować się z Frosch i uzyskać informacje na temat statusu Rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej Umowie lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu Umowy.

10.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z Frosch w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

§ 11  Reklamacje

11.1. Frosch dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

11.2. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Frosch należy składać w formie pisemnej i przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: […] Frosch rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Klienta.

11.3. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonania umowy przez Przewoźnika ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Przewoźnika na warunkach określonych w Warunkach Podróży.

11.4. Reklamacje należy składać na adres Przewoźnika w formie i na zasadach opisanych w Warunkach Podróży. Reklamacje rozpoznaje Przewoźnik na zasadach opisanych w Warunkach Podróży.

11.5. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie sprzedaży biletu lotniczego, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).

§ 12 Ochrona danych osobowych

13.1. Administratorem danych osobowych podanych przez związku z usługami świadczonymi przez Frosch w ramach Umowy jest Frosch zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

13.2. Frosch przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia, zmiany, lub rozwiązania Umowy oraz w celu świadczenia usług turystycznych przez Frosch. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, Przewoźnikom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe, agentom współpracującym z Frosch lub z Przewoźnikiem na podstawie umów agencyjnych.

13.3. Podanie danych osobowych rzez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.

13.4. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich aktualizowania oraz prawo do odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku ewentualnego sporu, Strony w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego jego zakończenia.

13.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia […] 2017 roku.

13.3. Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń:

a) z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rezerwacji,

b) z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu i nie dokonania zapytania o Rezerwację lub Rezerwacji,

c) z upływem czasu oznaczonego w zapytaniu o Rezerwację jako okres ważności danych zawartych w zapytaniu o Rezerwację,

d) z upływem okresu oznaczonego w potwierdzeniu Rezerwacji na dokonanie płatności.

 

Translate »
CONTACT US